Reklamacje i zwroty
 • Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie oświadczenia pocztą na adres: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodatkowo.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Stronom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony w Sklepie internetowym towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.

 

 1. Koszt przesłania do Sprzedawcy zwracanego towaru pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 

 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

 

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru.

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru zakupionego w Sklepie internetowym, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Produktu.

 

Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest do odesłania do Sprzedawcy zakupionego towaru w stanie nienaruszonym, tj. nie może on nosić śladów użytkowania i musi mieć oryginalne metki oraz przyczepione etykiety.

 

 • Warunki reklamacji

(zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru fabrycznie nowego, bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego u Sprzedawcy towaru konsumpcyjnego z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji u Sprzedawcy.

 

 1. Reklamacje należy składać na adres "Agnieszka Frączyk Dodatkowo", ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, z dopiskiem „Reklamacja”.

 

 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji złożone przez Klienta zawierało w szczególności:
 2. a) imię i nazwisko Klienta,
 3. b) adres Klienta do korespondencji,
 4. c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 5. d) datę nabycia towaru,
 6. e) rodzaj reklamowanego towaru,
 7. f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 8. g) żądanie Klienta,
 9. h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji nie jest obligatoryjna dla Klienta i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, o której mowa w pkt. 2) powyżej, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (rachunek, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu). Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 

 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi, wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci Klientowi wartość zakupionego towaru.

 

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
 2. a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep(małpka)dodatkowo.com.pl,
 3. b) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu: +48 506 036 164, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient),
 4. c) pisemnie na adres: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia.
 5. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności:
 6. a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
 7. b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia,
 8. c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu zamówienia,
 9. d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji nie jest obligatoryjna dla Klienta i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

 1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, o której mowa w pkt. 13) powyżej, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - POBIERZ

Wzór formularza odstąpienia od umowy - POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl