Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy http://www.dodatkowo.com.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez "Agnieszka Frączyk Dodatkowo" - ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia. REGON: 367277131, NIP: 5862122867.  Numer konta Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981.

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.dodatkowo.com.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów oferowanych  produktów. Cały proces rejestracji, ścieżki zamówienia czy kontaktu za pomocą formularza kontaktowego sklepu jest bezpieczne i szyfrowane protokołem SSL.

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim firma skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty, na adres wskazany przez Klienta;

 • Newsletter – gazetka (przekazywana pocztą elektroniczną), w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

 • Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 • Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy  itp.;

 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

 • Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 

§ 2. Rejestracja i logowanie

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym należy: dokonać rejestracji w sklepie.

a)      W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej http://www.dodatkowo.com.pl wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: email oraz hasło.

b)      Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez firmę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

c)      Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

d)     Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. c, Firma prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

e)      Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu email, jako loginu oraz hasła.

f)       Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może dokonać zmiany danych osobowych, adresu e-mail lub hasła do konta.

 

 2. Może dokonać jednorazowych zakupów bez wymogu rejestracji i zakładania konta w Sklepie Internetowym.

 3. Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie internetowym.

 

§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.dodatkowo.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na Stronie produktowej produktu, którym jest zainteresowany oraz wybiera rozmiar wybranego produktu, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób wysyłki  i płatności za zamówienie.

 2. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje: 

 3. adres, na jaki ma być dostarczony towar;

 4. sposób dostawy;

 5. sposób płatności.

 6. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Potwierdzam zakup”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z firmą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

 7. Na adres email wskazany podczas rejestracji firma wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

 8. Sklep nie wystawia faktur VAT za zakupione towary. Do każdego zamówienia jest dołączony rachunek.

 

§ 4. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.dodatkowo.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej:

  - zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

  - nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta.

 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.dodatkowo.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności (patrz §5).

 5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

§ 5. Formy płatności i dostawy

 1. Klient może wybrać następujące sposoby zapłaty za zamówione produkty:

  a) zwykły przelew na rachunek bankowy: Agnieszka Frączyk, Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

  b) płatność elektroniczna za pośrednictwem sklepu.

  c) karty płatnicze: 

  -Visa,

  - Visa Electron,

  - MasterCard,

  - MasterCard Electronic,

  - Maestro.

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

 4. W przypadku gdy na rachunek bankowy sprzedawcy nie wpłynęła wymagana kwota należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy Poczta Polska S.A. lub kuriera DPD.

 6. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie czternastu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.

 4. Jeżeli Firma nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie siedmiu dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

§ 7. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Reklamacje należy składać na adres "Agnieszka Frączyk Dodatkowo"- ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia.

 2. Składając reklamację, należy dostarczyć do Firmy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu. Przesyłkę z reklamowanym produktem należy przesłać na swój koszt, Firma nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 3. Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Firma naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 8. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie internetowym.

 2. W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, Konsument zobowiązany jest sporządzić i przesłać do Firmy, na adres "Agnieszka Frączyk Dodatkowo" - ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230Rumia, stosowne, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 3. Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w tym terminie.

 4. Zwracany produkt musi być odesłany w stanie nienaruszonym, tj. nie może nosić śladów użytkowania i musi mieć oryginalne metki oraz przyczepione etykiety.

 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, na adres Firmy wskazany w §1 pkt 1) regulaminu.

 6. Koszt przesłania do Firmy zwracanego towaru pokrywa Klient. Firma nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 7. Jeśli Klient zdecyduje się zatrzymać część zamówienia i zwróci tylko niektóre jego elementy, koszt dostawy nie zostanie zwrócony.

 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Firma zwróci mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Firmę), nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o jego decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9. Newsletter Sklepu Internetowego

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera Sklepu Internetowego.

 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera, musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Firmę korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Firmą.

 

§ 10. Dane osobowe

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 4. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania rejestracji.

 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Witryny, Administratora bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
  Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.
  Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

 3. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Firmę w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 4. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23.08.2017 r.

 

Pobierz aktualny regulamin: Regulamin_23_08_2017

Nowe opaski
Opaska do włosów czarna geometryczna
Opaska do włosów czarna geometryczna
25,00 zł
szt.
Opaska do włosów abstrakcyjna
Opaska do włosów abstrakcyjna
28,00 zł
szt.
Opaska do włosów granatowa polka dots
Opaska do włosów granatowa polka dots
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Opaska do włosów czarna polka dots
Opaska do włosów czarna polka dots
25,00 zł
szt.
Opaska do włosów flores damska fuksja
Opaska do włosów flores damska fuksja
25,00 zł 20,00 zł
szt.
Opaska do włosów damska zielona
Opaska do włosów damska zielona
25,00 zł 20,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl