Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.dodatkowo.com.pl
obowiązujący od dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

& 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.dodatkowo.com.pl prowadzony jest przez Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, REGON: 367277131, NIP: 5862122867, Numer konta Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Dane kontaktowe:
  1) adres pocztowy: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia
  2) adres poczty elektronicznej: sklep(małpka)dodatkowo.com.pl
  3) numer telefonu: +48 506 036 164 , czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do  17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

& 2. Słownik pojęć

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

 1. Administrator, Sprzedawca – Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, REGON: 367277131, NIP: 5862122867, Numer konta Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981, nr telefonu: +48 506 036 164, adres e-mail: sklep(małpka)dodatkowo.com.pl, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 2. Adres e-mail - adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 3. Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego, służące do realizacji składanych przez nich zamówień.
 1. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których Sprzedawca skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu.
 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 1. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym.

 2. Formularz zamówienia - skrypt będący częścią platformy elektronicznej służący do złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym.

 3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 4. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017.459 z późn. zm.).

 5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa cywilnego, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 6. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Klientach Sklepu internetowego.
 1. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym.
 1. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy itp.
 1. Newsletter – gazetka (przekazywana pocztą elektroniczną), w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu internetowego oraz o aktualnych promocjach.
 1. Produkt - towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za jego pośrednictwem umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 1. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu Konta przez Klienta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Cały proces rejestracji, ścieżki zamówienia czy kontaktu za pomocą formularza kontaktowego sklepu są bezpieczne i szyfrowane protokołem SSL.
 1. Sklep Internetowy – sklep wysyłkowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem https://www.dodatkowo.com.pl, w którym Klienci mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
 1. Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat oferowanych Produktów.
 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail.
 1. Usługi - usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin, polegające m.in. na sprzedaży Klientom Produktów będących w aktualnej ofercie handlowej Sklepu internetowego.
 1. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, np. usługa Konta Klienta.
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość zamawianego towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem Zamówienia.

 

& 3. Wymagania niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania oferowanego przez sklep asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

       1) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,

       2) posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera,

       3) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

& 4. Obowiązki klienta korzystającego ze sklepu internetowego

 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

1) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz    postanowieniami niniejszego Regulaminu,

2) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6) nie podejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam).

& 5. Rejestracja i logowanie

 1. Sklep internetowy świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej, pod adresem https://www.dodatkowo.com.pl.

 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 1. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego oraz dokonywać jednorazowych zakupów w Sklepie internetowym bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: podglądu statusu realizacji zamówień, podglądu historii zakupów, dokonywania zakupów bez konieczności wprowadzania po raz kolejny swoich danych osobowych, możliwości otrzymywania rabatów i kuponów promocyjnych.
 1. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu zakładki „Zarejestruj się” na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem https://www.dodatkowo.com.pl.
 1. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia Formularza rejestracyjnego przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest także zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie go.
 1. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez Sprzedawcę wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 1. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może dokonać zmiany danych osobowych, adresu e-mail lub hasła do Konta.
 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodatkowo.com.pl lub w formie pisemnej na adres pocztowy: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn, do których należą:

1) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

2) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

3) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

4) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Sprzedawca może złożyć Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając mu oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie tej usługi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Klienta, aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron, będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

& 6. Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową Sklepu internetowego https://www.dodatkowo.com.pl po zalogowaniu przez Klienta do jego Konta lub jednorazowo bez rejestracji i zakładania konta w Sklepie internetowym.
 1. Niezbędnym elementem procedury składania Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego treści, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. Elementem procedury składania Zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia.
 1. Klient kompletuje Zamówienie, korzystając z funkcjonalności „Koszyk”. Przez naciśnięcie na przycisk „do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach.
 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej https://www.dodatkowo.com.pl Klient powinien skompletować Zamówienie, tj. wybrać rodzaj, ilość i rozmiar wybranego produktu, poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „do koszyka”.
 1. W „Koszyku” Klient wskazuje:
  a) imię, nazwisko odbiorcy oraz adres na jaki ma być wysłany zamówiony towar,
  b) wybrany sposób dostawy,
  c) wybrany sposób płatności za zamówiony towar.
 1. Po naciśnięciu na przycisk „Złóż zamówienie” Klient dokonuje wyboru sposobu dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia Formularz zamówienia.
 1. W formularzu zamówienia należy wskazać:
  a) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  b) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta;
  c) inny adres do wysyłki, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony do miejsca innego niż wskazany w Formularzu zamówienia.
 1. Następnie klient zatwierdza i przesyła Zamówienie przez uruchomienie linku umieszczonego pod polem „Zamawiam”. Dokonanie tej czynności przez Klienta oznacza złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym, z obowiązkiem zapłaty.
 1. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 1. Sklep nie wystawia faktur VAT za zakupione towary. Do każdego Zamówienia jest dołączony imienny rachunek.
 1. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 1. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego https://www.dodatkowo.com.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 1. W trakcie procedury składania Zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Potwierdzam zakup”, Klient ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru towaru, jego ilości i sposobu dostarczenia, sposobu płatności oraz danych podanych w Formularzu zamówienia. W celu modyfikacji Zamówienia należy nacisnąć na przycisk „zmień” widoczny na stronie Sklepu internetowego podczas procedury składania Zamówienia.
 1. Złożenie Zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu rodzaju zakupionego towaru, sposobu dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Potwierdzam zakup”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w Formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 1. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

& 7. Ceny towarów

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.dodatkowo.com.pl i oferuje towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego.
 1. Ceny zamieszczone przy Produktach oferowanych na Stronie produktowej:
  a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
  b) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 1. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta tj. dodaniu wybranego towaru do „Koszyka”.

 2. Informacja, na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie https://www.dodatkowo.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia i formy płatności.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego oraz przeprowadzania i odwoływania wprowadzonych przez Sprzedawcę akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach obowiązujących w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

& 8. Formy płatności

 1. Klient może wybrać następujące sposoby zapłaty za zamówione produkty:
  a) zwykły przelew na rachunek bankowy: Agnieszka Frączyk, Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  b) przelew ekspresowy na rachunek bankowy: Agnieszka Frączyk, Pekao S.A. 72 1240 2933 1111 0010 3692 9981. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.
  c) karta płatnicza:

- Visa,

- Visa Electron,

- MasterCard,

- MasterCard Electronic,

- Maestro.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 1. W przypadku gdy w terminie 3 dni od daty dokonania zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym, na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie nie wpłynęła kwota należności za zakupiony towar, umowa sprzedaży zawarta między Sprzedawcą, a Klientem ulega rozwiązaniu.

 

 9. Sposób i koszty dostawy

 1. Dostawa towarów zakupionych przez Klienta w Sklepie internetowym odbywa się, zgodnie z wyborem  dokonanym przez Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A. lub firmy kurierskiej DPD.

 2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Towar zakupiony w Sklepie internetowym jest dostarczany, według wyboru Klienta dokonanego podczas składania Zamówienia, w następujący sposób:

       1) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką poleconą ekonomiczną,

       2) za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłką poleconą priorytetową,

       3) za pośrednictwem kuriera DPD.

 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu wyłącznie w dni robocze.
 1. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego do miejsca wskazanego przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne, na zasadach określonych poniżej.
 1. Koszty dostarczenia zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynoszą:

1) 6 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą ekonomiczną, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,

2) 7 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą priorytetową, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu,

3) 14 zł - w przypadku, gdy zamówiony towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera DPD, na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

 

&10. Realizacja zamówień

 1. Przez zrealizowanie Zamówienia należy rozumieć dostarczenie produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie internetowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 1. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie 14 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 1. W przypadku gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w terminie 14 dni od daty doręczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub w dniu dostarczenia przesyłki przez kuriera DPD Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Klientowi stosowne oświadczenie woli o swoim odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego towaru przez Klienta.
 1. W przypadku gdy odbiór zamówionego towaru przez Klienta nie będzie możliwy w terminie określonym powyżej, Klient i Sprzedawca mogą uzgodnić inny termin odbioru towaru.
 1. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z rachunkiem, stanowiącym potwierdzenie dokonania zakupu przez Klienta w Sklepie internetowym.

 

& 11. Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez wysłanie oświadczenia pocztą na adres: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodatkowo.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Stronom prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zakupiony w Sklepie internetowym towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
 1. Koszt przesłania do Sprzedawcy zwracanego towaru pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie internetowym, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 1. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego towaru.
 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru zakupionego w Sklepie internetowym, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionego Produktu.
 1. Odstępując od umowy, Klient zobowiązany jest do odesłania do Sprzedawcy zakupionego towaru w stanie nienaruszonym, tj. nie może on nosić śladów użytkowania i musi mieć oryginalne metki oraz przyczepione etykiety.

 

  12. Warunki reklamacji
(zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru fabrycznie nowego, bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności zakupionego u Sprzedawcy towaru konsumpcyjnego z umową, Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji u Sprzedawcy.
 1. Reklamacje należy składać na adres "Agnieszka Frączyk Dodatkowo", ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, z dopiskiem „Reklamacja”.
 1. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji złożone przez Klienta zawierało w szczególności:
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) adres Klienta do korespondencji,
  c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  d) datę nabycia towaru,
  e) rodzaj reklamowanego towaru,
  f) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  g) żądanie Klienta,
  h) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji nie jest obligatoryjna dla Klienta i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, o której mowa w pkt. 2) powyżej, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 1. Składając reklamację, należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu (rachunek, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu). Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 1. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi, wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci Klientowi wartość zakupionego towaru.
 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można składać:
  a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodatkowo.com.pl,
  b) telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu: +48 506 036 164, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
  c) pisemnie na adres: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia.

 2. Reklamacja dotycząca usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą elektroniczną powinna zawierać w szczególności:
  a) opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
  b) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w formularzu zamówienia,
  c) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres podany podczas rejestracji Konta Klienta lub w Formularzu zamówienia,
  d) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 1. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji nie jest obligatoryjna dla Klienta i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 1. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 1. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, o której mowa w pkt. 13) powyżej, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

& 13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

 2. Sprzedawca wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

& 14. Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Sprzedawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.).
 1. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić także zgodę na dostarczanie do niego przez Sprzedawcę korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi przez Sprzedawcę.
 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o produktach oferowanych przez Sprzedawcę, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych w Sklepie internetowym. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 1. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w e-mailu z Newsletterem lub skontaktować się ze Sprzedawcą.

 15. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Poprzez rejestrację w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, związanych z realizacją Zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

 2. Dane osobowe udostępnione Sprzedawcy przez Klienta są chronione zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
 1. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 1. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu dokonania zakupów w Sklepie internetowym.
 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia są przetwarzane przez Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5862122867 oraz numer Regon: 367277131, która jest administratorem danych osobowych.
 1. Niezbędnym elementem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji oraz złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nie oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 1. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany przez Sprzedawcę do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola na formularzu.
 1. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. Poczta Polska S.A. - gdy towar zamówiony w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem tego operatora, DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - gdy towar zamówiony przez Klienta w Sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem tego przewoźnika. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane Klienta są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Zakres przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie na adres: Agnieszka Frączyk Dodatkowo, ul. Stoczniowców 2K/C/8, 84-230 Rumia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@dodatkowo.com.pl.
 1. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, w sposób wskazany powyżej.
 1. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 1. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze strony Sklepu internetowego, w tym podstron Sklepu internetowego przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z nich, dostosowywanie strony Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.
 1. Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie internetowej za zgodą Klienta. Zgoda może zostać wyrażona przez niego poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości strony Sklepu internetowego.
 1. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała go przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości strony internetowej. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony Sklepu internetowego, w tym z jej podstron, będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie strony introny Sklepu internetowego.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności” pod adresem https://dodatkowo.com.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/6.

 

& 16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 1. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://www.dodatkowo.com.pl odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 1. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 z późn. zm.).
 1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia lub wyłączenia jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://dodatkowo.com.pl/pl/i/Regulamin/1. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej https://www.dodatkowo.com.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.dodatkowo.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.dodatkowo.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 1. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 1. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedawcy - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta w sposób wskazany w treści niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

Pobierz aktualny regulamin: Regulamin_12_04_2018

Pobierz poprzedni regulamin: Regulamin_23_08_2017

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy - POBIERZ

Wzór formularza odstąpienia od umowy - POBIERZ

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl